Pravidla ČF1L

Interaktivní pravidla ČF1L
Základní informace

Červený text je vždy aktivní tlačítko k přesměrování.


• Základním informačním zdrojem jsou webové stránky na adrese www.ceskaf1liga.cz
Veškerá komunikace v případě výpadku herního serveru běží na webových stránkách v „Shoutboxu“.
V případě výpadku webových stránek je náhradou facebooková stránka ligy.
• Každý člen musí být zaregistrován na webu, serverech i TS pouze pod svým pravým jménem (duplicitní účet pod smyšleným
nebo cizím jménem je přísně zakázán). Za takové porušení může být udělen až trvalý BAN.
• Přihlášením do soutěže se jezdci zavazují, k dodržování pravidel, dohod a nařízení ČF1L a budou se vždy chovat dle zásad fair play, nehledě na absenci určitého pravidla.
• Za hrubé nebo opakované porušení pravidel ČF1L si vedení ligy vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
• Bez souhlasu vedení ČF1L není povolená žádná reklamní činnost.
• Heslo pro přístup na všechny servery a TS je: nazdar

Šampionát ČF1L

Každý jezdec který požádá vedení ligy o účast v šampionátu obdrží, dle uvážení vedení, licenci nutnou k účasti, umístění a bodování v šampionátu ČF1L a zařadí ho do výkonnostní skupiny dle stanoveného KLÍČE.
Do jednotlivých závodů je povinnost se ZAREGISTROVAT. nejméně 24 hodin předem. Neregistrováním do závodu se vystavujete PENALIZACI. i případné nemožnosti startu.

Závodní večer
(standard NEDĚLE) : 20:00 Q1+Q2, cca. 20:25 Warm-Up, cca. 20:35 start závodu

Od sezony 2023/2 je povinná přítomnost na TeamSpeak (komunikace s kolegy a maršálem, jezdec musí být přítomen na TS aby slyšel povely maršála, nemusí však odpovídat. V případě, že jezdec na TS nebude a dojde k situaci jeho porušení pravidel či incidentu po ohlášení informace maršálem, je vždy vinen nepřítomný jezdec na TS.).
Veřejný chat je přísně zakázán s výjimkou zpráv :
„RR“ – žádost o restart závodu (smí použít pouze jezdec poškozený jiným jezdcem, ne vlastní vinou) ,
„V“ – požadavek na vyšetření incidentu nebo porušení pravidel
„I“ – žádost o spojení přes TS s maršálem.
Zneužití (neoprávněná žádost či opakovaná k jedné události) bude trestáno jako neoprávněný chat.

Parc Ferme

Jedná se o uzamknutí setupu po zajetí prvního měřeného kola v Q1. Je tedy nutné do Q nastoupit se závodním setupem ve kterém máte možnost změnit jen směs pneumatik, přední křídlo, palivo a vyvážení brzd.
Po vyjetí do kvalifikace je ZAKÁZÁNO provádět jakékoli změny v TUNINGu.

Jezdec je povinen seznámit se před připojením na závodní server s aktuálními informacemi pro ten který závod, uvedenými v sekci Předzávodní info, na hlavní stránce webu ČF1L.


Kvalifikace
Jezdec nesmi vyjet z boxu na trať v době kdy je jasné, že nestihne najet do měřeného kola v řádném čase. V případě, že se tak stane, je povinen monopost okamžitě odstavit a použít ESC.
Q1 - účastní se všichni jezdci dle startovní listiny. K dispozici mají 15 minut bez omezení kol. Z této kvalifikace se určí TOP10 jezdců, kteří postoupí do Q2 a pozice na startu 11 až 22.
Q2 - účastní se pouze 10 nejlepších pilotů, jejich časy z Q1 se mažou a mají dalších 5 minut bez omezení kol. Tato část určí konečné pozice 1. až 10. U těchto jezdců platí povinnost použít na start závodu pneumatiky stejné směsi na které zajeli svůj postupový čas do Q2. Ostatní jezdci (11-22) během Q2 nevyjíždějí a zůstanou stát v boxech !!!
ESC lze použít v boxech u svého stání, nebo když se již jezdec nezúčastní dalšího průběhu kvalifikace. Výjimku může udělit maršál na žádost jezdce, který byl poškozen jiným jezdcem. V Q1 je nutný souhlas maršála. V Q2 je rozhodnutí o opětovném výjezdu po zadání „V“ na jezdci a incident bude prošetřen do začátku závodu. V případě že na trať nevyjede, vystavuje se DQ pouze z Q2, pokud vyjede a bude určen jako viník (i částečný), bude potrestán DQ z celé kvalifikace.
Warm-Up
Délka Warm-Up je 10 min. a je povolen chat, změna setupu a pneu.
Závod
Závodu se účastní jezdec, jehož kvalifikační čas je max. 107% času vítěze Q2 (pravidlo 107%).
Závod v délce cca 75% reálného závodu je odstartován zhasnutím startovacích světel na startu bezprostředně po odjetí zaváděcího kola.

Jezdec má jednoznačnou možnost podívat se na své postavení na pozici ihned poté, co se hodí na trať do závodu. Tuto pozici je potřeba zcela bezpodmínečně co nejpřesněji dodržet. Nedodržení (odchylka větší než je průměr kola vpřed nebo vzad a šířka kola vpravo nebo vlevo, bude automaticky penalizována 5-ti místy na startu dalšího závodu, při opakování pak start z boxu. Stejná penalizace se bude aplikovat na jezdce kteří nezůstanou v klidu a popojedou bez důvodu (důvodem může být jen oprava špatné pozice).
Vypne-li si jezdec před startem motor, což bude důvodem jeho opožděného startu, je považován za viníka vzniklého incidentu (jezdec odpovídá za svou techniku).

Během zastávek nelze doplňovat palivo, pouze měnit směs pneumatik (povinnost použít nejméně dvě různé směsi, top 10 musí startovat na směsi na které v Q1 zajela nejlepší čas, s výjimkou, kdy jezdec použije jednu z mokrých směsí), měnit lze úhel křídel a tlak pneumatik. Během jízdy lze měnit MIX paliva, Boost motoru a rozložení váhy brzd.
Pokud se jezdec nestihne připravit na start závodu nebo byl potrestán startem z boxu, startuje z boxové uličky (v případě více jezdců v uličce, má přednost dříve najetý jezdec a na trať smí vyrazit po rozsvícení zeleného světla), především je pak nutné dbát zvýšené opatrnosti v první zatáčce (T1) a v prvním kole všeobecně.

Při výjezdu z boxu je nutno po celý večer dodržovat výjezdovou čáru, při kontaktu pneumatiky a výjezdové čáry, přímo sousedící s tratí, bude jezdec penalizován posunem v kvalifikaci o -1 pozici v závodě +5s k času závodu, v případě, že maršál shledá najetí za úmyslné nebo tím ohrozil či omezil jezdce na trati (netýká se Q)..V případě zavinění kolize bude trest za incident připočten. Při výjezdu z boxů, zařazení se do ideální stopy má vždy přednost jezdec na trati a to i jezdec o kolo zpět.

V případě, že maršál rozhodne o restartu závodu např. po více kolizích
- skupina A - pouze ve velmi výjimečných případech
- skupina B - start za Safety Car

Pravidla Safety Car
Start za SC - všechny monoposty se seřadí za SC v pořadí dle startovní pozice. Takto projedou celé první kolo. Na konci kola již SC zajede do boxů a závod pokračuje klasicky, jako když SC zajíždí do boxů.
Vždy celé první kolo po fázi SC je zakázáno použití DRS.

V případě, že se maršál rozhodne pouze pro výjezd SC (ne restart), o jeho zajetí do boxů rozhoduje on.
Po celou dobu jakékoli fáze SC je zakázáno předjíždět, s výjimkou jezdců o kolo zpět, aby mohli dojet pole do stejného kola. (max.jedno kolo vpřed).
Jezdec může standardně předjet jiný monopost až sám projede cílovou čáru kola, ve kterém zajel SC do boxů. Opustí-li jezdec trať všemi čtyřmi koly, musí se zařadit do pole na pozici na které se vrátí na trať a již se nesmí vrátit na svou původní pozici. Stejné pravidla platí i pro případ, že nebude restart závodu, ale jen výjezd SC. Pokud není k dispozici maršál, nahrazuje funkci SC vedoucí jezdec závodu, po 4 a více zprávách RR v chatu a jeho rychlost nesmí překročit 200 km/h. (ostatní bezpečně a co nejrychleji dojedou jezdce před sebou v pořadí). Na veřejném chatu zadá jezdec zprávu o převzetí funkce SC (např. SC..SC..SC) a nejméně ½ kola před ukončením SC, zprávu o ukončení (např. SC OFF).

Jezdec je povinen respektovat signalizované vlajky:
Po projetí cílem (konec kvalifikace, závodu) je zakázáno úmyslně bourat nebo se chovat v rozporu s běžnou jízdou. Jezdec by měl dojet do boxů (preferováno) nebo bezpečně monopost odstavit a dát ESC. Odpojit ze serveru se může jezdec až všichni jezdci dokončí závod. Toto porušení bude automaticky potrestáno startem z konce pole v následném závodě.

Jezdec má nárok na body do Poháru jednotlivců i Poháru konstruktérů dle dosaženého pořadí a stanovených podmínek.
Výsledky a další údaje k závodu lze zjistit na webových stránkách v sekci „VÝSLEDKY“
Výsledek závodu může být na základě dodatečných penalizací upraven.


Penalizace, protesty a odvolání

Pokud jezdec poruší pravidla ligy, slušného chování nebo fair play, může být penalizován přímo v závodě nebo dodatečně po závodě. Veškeré incidenty řeší maršál, v případě jeho nepřítomnosti se řeší incidenty po závodě ustanoveným maršálem. Maršál by měl v závodě řešit všechny přestupky označené v chatu písmenem “V” a podané protesty po závodě. Takto podaný protest je pro členy ligy anonymní a jeho zadavatel nebude nikde uveden. Maršál má právo také řešit porušení pravidel kterého si sám všiml (v případě, že chce takovou situaci řešit po závodě, musí o tom informovat potencionálního viníka během nebo bezprostředně po závodě) a má také právo udělit výjimečný trest, mimo uvedený rozsah, např. zdvojnásobit trest za opakovanou chybu z jiného závodu (recidiva), který vysvětlí a obhájí. Stanovená penalizace se bude prioritně vztahovat k tomu závodu nebo části závodního večera ve kterém k porušení došlo. Nebude-li toto možné, bude penalizace uplatněna při nejbližší příležitosti (další závodní večer).
Jakékoli úmyslné omezování, ohrožování či blokování je zakázáno, stejně tak jako vynucování si přednosti v místě, kde je to pro kohokoli nebezpečné (např.zatáčka).
Jezdec poruší pravidla limitů tratě pokud ani jedním kolem neudrží kontakt s tratí nebo s jeho přilehlou bílou čarou (alternativně žlutou). Kontrola musí být provedena ze Server replay a pro Q je bráno pouze nejrychlejší kolo, nepožádá - li jezdec o započítání jiného - čistého kola. Za každé překročení limitu tratě bude jezdec penalizován +1 sekunda k výslednému času (v závodě je možné porušit limit tratě 3x beztrestně, každý další výjezd podléhá penalizaci).
Penalizace všeobecně se vztahují k té části víkendu, ve které k pochybení došlo. Nebude -li možno aplikovat trest ihned, přesouvá se trest na stejnou část víkendu následujícího. Jezdec penalizovaný za limity tratě má právo podat protest v rámci odvolání do dalších 24 hodin na jiné jezdce za limity, formou výpisu obsahujícího kolo a čas přestupku.

Maršál má právo vyřadit jezdce ze závodu, např. nemůže pokračovat v jízdě, úmyslně či opakovaně poškozuje soupeře nebo nedodržuje základy fair play a také pokud má jezdec problémy s konektivitou.

Aby bylo možné posuzovat incidenty jednotně, řídí se maršálové PENALIZAČNÍM PŘEDPISEM.

• Protesty spojené s odjetým závodem lze podat nejpozději do 24 hodin od startu závodu.
- formou zaslání anonymní zprávy přes Menu > Liga > Protesty v rozsahu - na koho, časová stopa, stručný popis.
• Vyjádření maršála by mělo být do 4 dnů
- s ohledem na rozsah řešení, náročnosti zpracování a časovým možnostem
• Závod bude uzavřen vyvěšením konečného vyjádření maršála o trestech a penalizacích.


Poslední aktualizace 25.7.2020
Česká F1 Liga
Martin Slezar - vedoucí ligy
© Všechna práva vyhrazena.


Předzávodní info

Další závody

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOLevne-okapy.cz